ZMĚNA ADRESY: SOKOLOVSKÁ 268, 190 00 PRAHA 9

EMIL HRADECKÝ (*25. 2. 1953 v Praze)

Emil HradeckýNarozen 25.2.1953 v Praze je jedním z významných českých skladatelů, kteří se ve své tvorbě mnohdy inspirují taneční hudbou a jazzem. Absolvoval konzervatoř v Praze a po studiích začal působit jako pedagog na ZUŠ v Praze 7.  Vyslovíme - li jméno Emil Hradecký, ozvou se hned tři profese: skladatel, učitel, vydavatel. Každá z nich však volá po upřesnění. Už ta první ukazuje šíři skladatelského zaměření Emila Hradeckého. V jeho tvorbě mají četná zastoupení skladby vokální, často přímo adresně určené souborům RADOST - PRAHA, PUERI GAUDENTES a GAUDIUM, s nimiž se ocitá pod stejnou střechou, ale které jsou vstřícně přijímány desítkami jiných sborů. Není dnes soutěže nebo koncertu dětského pěveckého sboru, aby se tam neobjevila některá Hradeckého skladba, a to pro ty nejmenší, tak ty náročné, vyjadřující se soudobým hudebním jazykem. Je to přirozenost a nápaditost, která zájemce přitahuje, ačkoliv se nevnucuje lacinou snadností. A tak není divu, že sbory zpívají jeho díla i v zahraničí pro svou působivost a jako hudební poselství z této země.

Jazzové skladby jsou často spojeny s jeho učitelským údělem. Během své pedagogické činnosti došel k poznání, že děti motivuje ke hře na hudební nástroj jazzová a taneční hudba. Výrazná rytmika skladeb jim otevírá nový hudební svět. Je jen málo učitelů hudby, kteří se s takovou důsledností a zaujatostí věnují se svými žáky tomuto žánru. Jím pořádané každoroční jazzové koncerty jeho žáků jsou svého druhu událostí. Jejich moderování Janou Koubkovou, to není náhoda, ale projev uznání záslužné hudebně pedagogické činnosti Emila Hradeckého. Šíři jeho skladatelského zájmu a dovednosti pak představují též tak odlišná instrumentální seskupení jako dechový orchestr, sólový písňový cyklus, klasický smyčcový kvartet či vokálně instrumentální skladby na biblické texty.

Na poněkud riskantní, ale velmi záslužnou cestu se dal jako vydavatel hudby pro děti a mládež, jíž se jiná vydavatelství věnují jen okrajově a často spíš podbízivě. Jeho vydávání hudebnin a CD má jasnou koncepci a vzbuzuje nebývalý zájem zvláště mezi učiteli. A tak si můžeme jen přát, aby se mu jeho dobré dílo dařilo.

A nakonec jedna poznámka osobní: Je pro mě vždycky hodné obdivu, jaké šíře výkonů je schopen tento skromný a nenápadný člověk jménem Emil Hradecký.

Pavel Jurkovič

NAHRÁVKY ČESKÉHO ROZHLASU V PRAZE:

Písně kosmické - cyklus pro sbor a klavír
Láska - cyklus pro dívčí sbor a capella
Tři milostné písně - pro dívčí sbor, housle a keltskou harfu
Milostné písně - cyklus pro tenorový hlas a klavír
Tři sbory na biblické texty - cyklus pro chlapecký a mužský sbor
Gloria Patri - pro chlapecký a mužský sbor, klavír a bicí nástroje
Čo len ten potóčik - mužský sbor a capella
Kdyby mi tak bylo - mužský sbor a capella
Sbory a sborky pro kluky a holky - cyklus pro dětský sbor a klavír
Keby mi milý  muoj- pro dívčí sbor a klavír
Studánky přání -pro dívčí sbor , violoncello a klavír
Devět variací a fuga na téma W.A. Mozarta - klavír
Smyčcový kvartet

OCENĚNÍ:

Kdo je kdo - v české republice na přelomu 20. století
Kdo je kdo - osobnosti české současnosti 2005
International Biographical Center, Cambridge, England
American Biographical Institute, North Carolina, USA
International Who’s Who Series, England 

INSTRUKTIVNÍ LITERATURA A UČEBNICE:

Malé jazzové album - klavír (Bärenreiter 2000)
Tance pro kytaru (Panton 1989)
Hrajeme na klavír podle akordových značek (Edit 1991)
Džezové kousky pro dvacet prstů - klavír (Emil Hradecký 1992)
Klavír a děti (spoluautor D. Šimáčková) - klavírní školička (Fontána 1992)
Jazz Winds (Bärenreiter 2004)
Jazzové etudy - klavír (Emil Hradecký 1993)
Taneční skladby pro čtyři ruce - klavír (Bärenreiter 2002)
Dětský karneval - klavír (Amos editio s.r.o. 2002)
Od blues po disko - keyboard a dechové nástroje (Emil Hradecký 1998)
Skladbičky na dvě stránky - klavír (Emil Hradecký 1994)
Snadné ragtimy – zjednodušená klavírní úprava ragtimů S. Joplina (Emil Hradecký 2000)
Snadné sonatiny (Emil Hradecký 2006)

 METODICKÉ POMŮCKY:

Hudební nástroje – CD, spoluautor P. Jurkovič (Raabe 2004)
Improvizace k hudebně pohybové výchově – MC a CD
Hudební nástroje - videokazeta
Hudební pomůcka – MC a CD
Relaxační hudba - MC a CD
Řemesla – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Jaro - léto – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Podzim - zima – MC a CD (spoluautor P. Jurkovič)
Popelka (hudební pohádka) - videokazeta + MC
Šípková Růženka (hudební pohádka) - videokazeta + MC
Cirkus Humberto - videokazeta + MC

ZPĚVNÍKY:

Zpěvníček pro nejmenší (Supraphon 1987)
Tři kouzelníci (Středočeské nakladatelství 1990)
Zpěvník do dětské kapsy+ MC (Emil Hradecký 1996)

VOKÁLNÍ TVORBA:

Milostné písně - cyklus pro tenorový hlas a klavír
Sbory a sborky pro kluky a holkysborník skladeb pro dětský sbor a klavír
Tři drobnosti pro malé zpěváky - sborový cyklus, text V. Fischer
Láska - cyklus pro dívčí sbor a capella na texty lid. poezie
Písně kosmické - cyklus pro sbor a klavír, text V. Fischer
Tři sbory na biblické texty - cyklus pro chlapecký a mužský sbor
Něco pro Vás, paní Koubková - jazz
Vyznání louce a Vyznání růži - pro smíšený sbor, text V. Fischer
Tři milostné písně - pro dívčí sbor, housle a keltskou harfu na texty lid. poezie
Gloria Patri - pro chlapecký a mužský sbor, klavír a  bicí nástroje
Čo len ten potóčik - mužský sbor a capella, text lid. poezie
Kdyby mi tak bylo - mužský sbor a capella, text lid. poezie

INSTRUMENTÁLNÍ TVORBA:

Smyčcový kvartet
Meditace per flauto solo
Devět variací a fuga na téma W. A. Mozarta - klavír
Melancolic danza a rondo - flétnový kvintet
Suita pro flétnu a housle
Fantasia – varhany
Balada– harf

SKLADBY PRO DECHOVÝ ORCHESTR:

Sletová Fox - polka
Slunečný ragSwing - polka, (Emil Hradecký 1995)

INTERNETOVÁ PRODEJNA:

www.emilhradecky.cz

 


 


EMIL HRADECKÝ (*25. 2. 1953 in Prague)

When we say the name Emil Hradecky, three professions come to mind: composer, teacher, publisher. However each of them needs to be more specifically explained. The first one, presented on this CD already shows how wide the range of Emil Hradecky compositions is. What we have here is a selection from much more extensive work. Here are represented vocal compositions often written directly for a particular choir like Radost - Praha, Pueri Gaudentes and Gaudium but are embraced by tens of other choirs. There is no competition or concert today without some of Emil Hradecky compositions being heard, from the ones for the youngest children to the demanding ones using contemporary music language. It is the naturality and imaginativeness of the works that attracts singers and musicians alike, but not at the expense of being simplistically easy. And so it is no wonder that international choirs are singing his works for its impressiveness and as a musical message from our country.
Jazz compositions are often connected to his teaching profession. There are only few music teachers who with their students are dedicated to this genre. His yearly concerts with his students are one of the art. The presentation of the concerts by Jana Koubkova, to whom is one of the works dedicated, is not accidental but it is the recognition of the commendable educational work of Emil Hradecky. How wide his composer interest and skills are becomes clear when we see so different instrumental works such as brass band compositions or solo songs cycle.
He embarked on a little bit risky but rewarding journey specializing in publishing of music for children and youth, the one thing other publishers treat only as a side issue. His publishing of sheet music and cassettes has a clear concept and command extraordinary interest especially between teachers. And so we can only wish for his good work to continue.
At the end my personal note: I look always full of admiration at the wide range of achievements that this modest and quiet man Emil Hradecky has produced.

Pavel Jurkovič

 

 

INSTRUCTIONAL LITERATURE AND TEXTBOOKS:

Small Jazz Album – piano (Bärenreiter 2000)
Dance for Guitar (Panton 1989)
We're playing the piano according to chordal markings (Edit 1991)
Jazz Pieces for Twenty Fingers (Emil Hradecký 1992)
Piano and Children (co-author D. Šimáčková) – piano lessons (Fontána 1992)
JAZZ WINDS - Jazz Flute, Clarinet and Trombone ( Bärenreiter 2004 )
Jazz Studies for Piano (Emil Hradecký 1993)
Dance Compositions for Four Hands (Bärenreiter 2002)
Children’s Carnival (Amos editio s.r.o. 2002)
From Blues to Disco – keyboard andwind instruments(Emil Hradecký 1998)
Compositions on Two Pages – piano (Emil Hradecký 1994)
S. Joplin: The Easy Ragtimes - nine simplified ragtimes by for piano arranged by E. Hradecký (Emil Hradecký 2000)

METHODICAL AIDS:

Musical Instruments – audio cassette
Improvisations for musical movement studies – audio cassette
Musical Instruments – video cassette
Musical Aids – audio cassette
Relaxation Music – audio cassette
Trades (co-autor P. Jurkovič) – audio cassette
Spring - Summer (co-autor P. Jurkovič) – audio cassette
Autumn - Winter (co-autor P. Jurkovič) – audio cassette
Cinderella (music fairytale) – video/audio cassette
The Sleeping Beauty (music fairytale) – video/audio cassette
The Humberto Circus - video/audio cassett

SONGBOOKS:

Songbook for the Youngest (Supraphon 1987)
The Three Magicians (Centralczech publishing 1990)
Songbook for Childrens Pockets ( Emil Hradecký 1996

VOCAL WORKS:

Love Songs (song cycle for tenor and piano)
Up to the Mount Sněžka’s Top with a Gang of Hedgehogs (lyrics by J. Havel)
Three Trivialities for Young Vocalists (choral cycle, lyrics by V. Fischer)
The Menagerie (choral cycle, lyrics by V. Fischer)
Boom, Boom Rat Tat (choral cycle, lyrics by V. Fischer)
Love (series for female choir to words from folk poetry)
Cosmic Songs (choral series, lyrics by V. Fischer)
Three Choirs on Texts from the Bible (for Boy and Male Choir)
A LittleSong (lyrics by J. Havel)
Cricket the Fiddler (lyrics by J. Balík)
Bimbo the Elephant (lyrics by J. Havel)
Little Nippers (lyrics by V. Fischer)
The Upside Down Day (lyrics by J. Havel)
A Spring Nosegay (lyrics by V. Fischer)
Something for You, Mrs. Koubková (jazz)
Lady and a Ford (lyrics by J. Havel
I Will Change (lyrics by J. Havel)
How We Are Doing Sports (lyrics by J. Havel)
Love Confession to a Meadow, Love Confession to a Rose (for mixed Choir, lyrics by V. Fischer
Fred Hubacek’s Transformation (lyrics by J. Havel)
Three Love Songs (folk poetry adaptations for girls choir, violin and Celtic ha

INSTRUMENTAL WORKS:

String Quartet
Meditation per flauto solo
Nine variations and fugue on a theme by W. A. Mozart (piano)
Melancolic dances and rondo (flute quintet)
Suite for flute and violi

COMPOSITIONS FOR WIND ORCHESTRAS:

The Sokol Rally Polka Fox - polka
Sunny Rag Swing - polka, (Emil Hradecký 1995)